Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

W wielu sprawach posiada ona jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. W myśl tego statutu w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez księdza Proboszcza.

Z urzędu należą do Rady: ks. Proboszcz, delegat księży wikariuszy pracujących przy kościele, delegatka sióstr zakonnych zatrudnionych w naszej parafii oraz przedstawicielka osób świeckich zatrudnionych w parafii jako katechetki.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

W dniu 30 listopada 1997 r. odbyły się po raz pierwszy wybory według wspomnianego statutu. Drugi raz wybory według tych samych zasad miały miejsce w listopadzie 2003 r. Następne wybory miały miejsce 21 października 2007 r. W związku z upływem pięcioletniej kadencji Rady Duszpasterskiej 21 października 2012 r. w naszej parafii odbyły się wybory do nowej Rady.

 

 

 

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.