Podstawową jednostką organizacyjną Caritas Diecezji Lubelskiej – podobnie jak całej Caritas Polska - jest Parafialny Zespół Caritas. Jest to zespół ludzi dobrej woli, który przejął na siebie zadanie niesienia konkretnej pomocy osobom potrzebującym na terenie własnej parafii. Znajdują się oni najbliżej potrzebujących, dlatego najtrafniej potrafią ocenić ich sytuację życiową i najszybciej służyć pomocą.

Do zadań członków Caritas Parafii powinno należeć: animowanie wspólnoty parafialnej i ludzi dobrej woli z jej terenu do czynnej miłości swoich bliźnich; pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości świadczenia pomocy; organizowanie tej pomocy w obrębie parafii i poza jej granicami.

Zespół organizuje pracę na terenie parafii poprzez: organizowanie pomocy doraźnej i długofalowej osobom potrzebującym, a pomoc ta powinna obejmować tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym, zdrowotnym lub duchowym. Dotyczy to głównie rodzin wielodzietnych i niepełnych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jak również ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych itp. Członkowie Zespołu powinni uczyć się dostrzegać w każdym potrzebującym człowieku Chrystusa; uczyć się rozpoznawać w sobie dary Ducha Świętego, Ducha Rady i Umiejętności, aby właściwie rozpoznawać przyczyny ludzkiej biedy i eliminować jej skutki.

Przy  Parafii  „Dobrego  Pasterza”  prowadzonej  przez  Księży  Sercanów, Zespół Caritas powstał  w  dniu  13 marca 2004 roku. Powołał go ówczesny Proboszcz naszej parafii, ksiądz Florian Gruca SCJ. Obecnie przewodniczącym Zespołu jest Ksiądz Proboszcz Kazimierz Lewandowski SCJ. W skład Parafialnego Zespołu Caritas wchodzą następujące osoby: Krystyna Adamczyk, Zofia Gaudyn, Elżbieta Głodzik, Elżbieta Gryzińska i Helena Michalska.